top of page

Från Köping
till Kärna

I december 2017 fick Näringsliv i samverkan ja på ett sökt Leaderprojekt för centrumutveckling i Tierps centralort. Pengarna kommer från Jordbruksverket och i förlängningen från EU.

Syftet med projektet är att utveckla Tierps köping till en attraktiv landsbygdskärna. Butiker, tjänsteföretag, fastighetsägare, kommunen, ideella föreningar och lokalbefolkning ska samarbeta för att göra Tierp till en levande, attraktiv och modern mötes- och handelsplats.

Genom att sammanställa önskemål och visioner från projektets referensgrupp, workshops, möten och diskussioner ska ett underlag tas fram för att ligga till grund för kommunens kommande centrumplan.

Arbete ska ske för att behålla de butiker som finns i centrum idag, men också för att skapa fler och på det viset även fler arbetstillfällen.

Projektet är inriktat på Tierps centralort, men förväntas på olika sätt ge ”ringar på vattnet” för hela kommunen.

Målet med projektet är att genomföra möten med referensgruppen och workshops samt genomförd enkät för att samla in invånarnas och befintliga företagares åsikter kring vad som är en attraktiv landsbygdskärna och vad som behövs för att skapa detta.

Genomförda möten med alla berörda fastighetsägare i centrum. Ett sammanställt underlag med förslag till kommunens centrumplan.


Aktiviteterna i projektet är: Projektledaren har under året projektet varit igång tillsatt en referensgrupp med representanter från fastighetsägare, företagare, kommunen, föreningar och invånare. 

Genomföra workshops, ha möten med fastighetsägare samt aktivt medverka till utformningen av ny centrumplan.

HÄR KAN DU LÄSA MER OM PROJEKTET

bottom of page