top of page

Vår GDPR policy

Integritets- och personuppgiftspolicy – Så skyddar Näringsliv i samverkan (NIS) i Tierps Kommun dina personuppgifter


Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner.

Vi vill vara öppna med hur dina personuppgifter hanteras som du lämnar till NIS eller som vi samlar in på annat sätt. I denna informationstext beskriver vi därför hur och varför vi behandlar dina personuppgifter.
 

Dataskyddsombud och personuppgiftsansvarig Vi har utsett ett dataskyddsombud vars uppgift är att granska att vi följer dessa regler, riktlinjer och rutiner. Dataskyddsombudet är föreningens sekreterare, om inte denne utser någon annan.


Vilka olika register har vi där vi lagrar personuppgifter? Vi har för närvarande fyra register-

1. Register efter aktiviteter  - Som gäst på tex företagargalan eller företagarkvällen kan dina personuppgifter sparas för framtida utskick inför kommande aktiviteter. Registret lagras i vår Dropbox. Skicka ett mail till info@nistierp.se om du inte vill finnas kvar i detta register.

2. Nomineringsförfarande inför galor  – När du nominerar något till vår gala så kan du välja att skriva in ditt namn och telefon/mail. Dessa uppgifter sparas i vår dropbox/Google drive.
Skicka ett mail till info@nistierp.se om du inte vill finnas kvar i detta register.

3. Bokföringsregister - Vi använder oss av VISMA online för både bokföring och fakturering.

4. One.com mail – Medlemmars mailregister ligger under one.comBiträden
Vi har inga underleverantörer i föreningen och har därmed inte behövt upprättat något personuppgiftsbiträdesavtal.

Exempel på personuppgifter Exempel på uppgifter som vi hanterar är identitetsuppgifter, t.ex. namn och organisationsnummer, kontaktuppgifter, företagsuppgifter, mail, telefon, allergier och roll på företaget.

Ändamål – Varför behandlar vi dina uppgifter?

  • För att hantera fakturering och infoutskick. Vi behandlar personuppgifterna i syfte att kunna kommunicera med våra företagare.

  • För att säkerställa att behov och önskemål tillgodoses behandlar vi vissa så kallat känsliga personuppgifter, som t.ex uppgifter om allergi och funktionsvariationer, för att säkerställa att deltagarnas behov och önskemål tillgodoses vid tex nätverksträffar och andra evenemang, t.ex att enskilda deltagare får rätt mat och rätt hjälpmedel.

Du har rätt att, när som helst, avregistrera dig från utskick genom att meddela detta till oss eller avbeställa utskicken via den länk som finns i mailen. Maila info@nistierp.se


Var och hur behandlar vi dina personuppgifter?
Våra register finns i föreningens Dropbox eller Google drive samt hos Visma Online.


Hur länge sparas mina personuppgifter? Dina personuppgifter kan komma att sparas tills du gör ett aktivt val att avidentifiera dina uppgifter via mail till info@nistierp.se.

Tillgång till dina personuppgifter Du har rätt att när som helst begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag.


Begära rättelse Vidare har du, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära att uppgiften rättas. Genom att skicka ett mail till info@nistierp.se ändrar vi detta.


Återkalla samtycke med framtida verkan Du har rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan.


Motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål Du har även rätt att, när som helst, motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål och avregistrera dig från fortsatta utskick genom att anmäla detta till oss, t.ex. genom att klicka på en avregistreringslänk i utskicket eller maila till info@nistierp.se


Radering - Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna, tex bokföringslagen.


Policy för publicering på webben och på sociala kanaler för Näringsliv i samverkan. NIS publicerar ibland innehåll med t.ex namn och bild på Facebook och på vår webb. För tillfället använder vi inga andra sociala kanaler, men det kan tillkomma i framtiden varför denna policy gäller även det.
NIS förbinder sig att vid varje inlägg och inför varje publicering av bild eller annan identifierbar personuppgift be om samtycke enligt vår personuppgifts- och integritetspolicy. Samtycket kan med omedelbar verkan återkallas av den det berör. NIS vill att alla våra sociala kanaler skall ha en positiv ton och förbehåller oss därför rätten att radera inlägg som vi bedömer är kränkande eller stötande, brottsliga, inte relevanta, bryter mot EUs dataskyddsförordning (GDPR) eller liknande. Vi vill ha en öppen dialog på sidan men i de fall vi anser att dialogen bör ske utanför den sociala kanalen förbehåller vi oss rätten att radera inlägg och föra dialogen vidare med personen i fråga enskilt. Frågor som rör en enskild individ bör inte tas upp i sociala kanaler då vi inte anser att det är ett passande forum. Personer som vid upprepande tillfällen bryter mot denna policy kan stängas av från sidan och få alla sina inlägg raderade.

Dina rättigheter Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter.Vem kontaktar jag vid frågor?

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud. Kontaktuppgifter framgår nedan.
Ro
ger Kjettselberg, ordförande. mail: roger.Kjetselberg@tierpsbyggen.se

UPPGIFTER LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN

Samtycke § 6.1.a Våra medlemsregister har Samtycke som laglig grund för behandling. Behandlingen tillämpas för att bl.a kunna bidra till företagens synlighet. I den utsträckning särskilda kategorier av personuppgifter lämnas till oss i samband med våra nätverksträffar och evenemang t.ex. vid måltider, ger du ditt uttryckliga samtycke till vår behandling av dessa uppgifter för att tillhandahålla avtalade tjänster. Det är frivilligt att lämna ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster, men om du inte lämnar ditt samtycke, kan du riskera att t.ex få mat som du inte kan äta. Fotografier som publiceras t.ex på sociala kanaler samt på webben. Kontaktuppgifter, t.ex. namn, företagsnamn, kommun, e-postadress och telefonnummer

Fullgöra avtal §6.1.b Våra medlemsregister har Att fullgöra avtal som laglig grund för behandling. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla NIS avtal med medlemmarna.

Identitetsuppgifter, t.ex. namn och personnummer Kontaktuppgifter, t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer Företagsuppgifter Kundengagemang, t.ex. uppgift om vilka ev nätverksträffar och evenemang du deltagit i.

Rättsliga förpliktelser §6.1.c Vårt medlemsregister i Visma Online har rättsliga förpliktelser som laglig grund för behandling. Bokföringsskyldigheten som anges i bokföringslagen. Identitetsuppgifter, t.ex. namn och org nummer Kontaktuppgifter, t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer Företagsuppgifter


Berättigat intresse §6.1.d Våra medlems- och mailregister har berättigat intresse som laglig grund för behandling. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt ömsesidiga berättigade intresse av att hantera nätverksträffar, evenemang och annat som gagnar medlemmen.

Identitetsuppgifter, t.ex. namn och företag Kontaktuppgifter, t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer Kundengagemang, t.ex. uppgift om vilka evenemang du deltagit i. Kontouppgifter för utbetalningar av löner och arvoden. Matallergier och funktionsvariationsbehov.

bottom of page